• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Актуална информация за регистрираните случаи на грип и ОРЗ за регион Монтана в Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България

Е-мейл Печат ПДФ

През седмица №49(03–09.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е60,61на naked celebrities 10 000 души (75,76за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 3960  лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 24случая на ОРЗ (за предходната седмица 30).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (294,12), следвана от възрастовата група 15-29 г. (230,18).

продължава>

На вниманието на лечебните и здравни заведения на територията на област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с постъпило в РЗИ–Монтана писмо с изх. № 91-00-132/05.12.2018г. на МЗ oтносноназначения в лечебни и здравни заведения на длъжности, регламентирани в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 Ви уведомявам следното:

Съгласно § 4в от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование „регулирана професия“ е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, и правото за упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, стоверена с документи за образование, правоспособност или предполага членство в професионална организация.

продължава>

Справка за качеството на водите

Е-мейл Печат ПДФ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В РЕГИОН  МОНТАНА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.11.2018 г.  ДО 30.11.2018 г. 

 

Страница 7 от 157