• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


РЗИ Монтана

Нова инструкция за работа и отчетност с болнични листове

Е-мейл Печат ПДФ

Нова инструкция за работа и отчетност с болнични листове

 

В hd mobile porn ДВ бр. 44 от 10.06.2011 г. е обнародвана Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. на НОИ, за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2011 г. и отменя Инструкция № 5/ 2001 г. Съгласно § 1, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Инструкция № 1, талоните към бланка „Болничен лист за временна неработоспособност” (копирките) следва да се изпращат в РЗИ – Монтана до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2011 г. В този срок лечебните заведения получават изменената бланка на болничния лист от ТП на НОИ, на чиято територия се намират.

продължава>

Десетилетие за действие по безопасност на движението

Е-мейл Печат ПДФ

С celebrity porn Резолюция A/RES/64/255 Общото събрание на ООН обявява периода 2011 – 2020 г. за Десетилетие за действие по безопасност на движението, с цел през следващите десет години да се увеличат действията и усилията на държавите за преодоляване на кризата, свързана с безопасността на движението по пътищата.

 

продължава>

На вниманието на управителите на лечебните заведения

Е-мейл Печат ПДФ

         Във gay black връзка с констатирани пропуски в работата на лечебните заведения при експертизата на временната неработоспособност от НОИ, НАП, НЗОК и др. институции и неспазване изискванията на нормативните документи и с цел повишаване на контрола от РЗИ по експертизата, следва стриктно да се спазва чл. 23 ал. 1 т. 2 „б” и „в” от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и РКМЕ.

При издаване на болнични листове от лекуващите лекари /лекарите по дентална медицина, ОПЛ и ЛКК на лечебните заведения, клиничния преглед и становището за временна неработоспособност следва да се отразяват не само в личната карта (ЛАК), но и задължително в амбулаторния лист – бл. МЗ-НЗОК № 1.

 

продължава>

Страница 136 от 154