• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Регионална картотека за медицинска експертиза

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Регионална картотека на медицинските експертизи - Монтана
/РКМЕ Монтана/

 

Структури на ТЛЕ:
1. 2 бр.Обща ТЕЛК /Монтана и Лом/
2. 3 бр.МБАЛ/Монтана, Лом и Берковица/
3. 1 бр.СБАЛ-Монтана
4. 1 бр.СБР-Вършец
5. 330 бр. ЛЗ за извънболнична помощ/ 82 бр. ЛЗ за ПМП; 107 бр. ЛЗ за СМП; 1 бр.ДКЦ; 9 бр. МЦ; 129 бр. ЛЗ за ПДП; 1 бр. център за дентална медицина; 1 бр.ЦСМП

Необходими документи за явяване на ТЕЛК

РКМЕ-Монтана осъществява дейности във връзка със съставянето, движение и съхранение на медицинските експертни досиета /МЕД /на освидетелстваните лица от ТЕЛК /НЕЛК/;

В архива на РКМЕ - Монтана се съхраняват МЕД на лицата, подредени по ЕГН.

В МЕД се съхраняват:
1. молба-декларацията;
2. медицинските протоколи на ЛКК;
3. резултатите от celebrity porn направените изследвания;
4. експертните решения на naked celebrities ТЕЛК;
5. експертните решения на НЕЛК;
6. протоколите на НОИ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова naked celebrities злополука;
7. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
8. други медицински документи, допълнително изискани от ТЕЛК (НЕЛК) - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински протоколи и др.

Лицата подават необходимата медицинска документация, доказваща здравословното им състояние заедно с молба-декларация по образец съгл. Приложение 2 за:

1. освидетелстване;
2. редовно преосвидетелстване, когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;
3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;

5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове.
(2) Лицата по ал. 1 се явяват за редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия след служебно повикване.
(3) gay anime Лицата по ал. 1 заедно с молба-декларацията представят в РКМЕ и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, а тези, които се явяват за освидетелстване - и протокол на ЛКК (направление от личния лекар).
(4) naked celebrities При получаване в РКМЕ на молба, протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.
(5) gay bareback sex Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им.
(6) hd mobile porn Когато медицинското експертно досие е представено във връзка със съдебно производство или е изгубено, РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него и в пенсионната му преписка.

МЕД се образуват в РКМЕ по постоянен или настоящ адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на молбата и се съхраняват в РКМЕ по постоянен адрес на лицата.
Чрез РКМЕ гр.Монтана се извършва обжалване на експертни решение/ЕР/ и болнични листове.

 

Адрес: гр.Монтана, gay cartoon porn пл.Жеравица 3 ет.1.

Работно gay boy porn време с граждани:  всеки Teen Porn работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч.

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314