cartoon porn comics OCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Процедура Cumshots за избор на изпълнител чрез публична покана „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ naked celebrities Монтана обябявя процедура за избор на изпълнител чрез процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – 1 /ЕДИН/ БРОЙ ПРЕНОСИМ КОМБИНИРАН АПАРАТ, ВКЛЮЧВАЩ ДЕФИБРИЛАТОР, ЕКГ, МОНИТОР, ПУЛСОКСИМЕТЪР, НЕИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ – ЗА САНИТАРЕН АВТОМОБИЛ“,

- Публична покана с ID 9037036

-  РЕШЕНИЕ № 6/04.12.2014 г.

- ПРАВИЛА за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава Осем „а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението и.

- ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

-  Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

-   Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 5, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

- ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

-  ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Цялата naked celebrities документация по тази обществена поръчка може да изтеглите ТУК

Протокол от 16.12.2014 г. за отваряне на офертите за участие в процедурата

Договор от 17.12.2014 г. за възлагане на обществената поръчка

Информация за плащане от 17.12.2014 г. за възлагане на обществена поръчка