• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспeкция - Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

Вътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспeкция - Монтана” на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 2 от сключено от Централния орган за покупки (ЦОП) и министър на финансите Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане”.

Процедурата за сключване на Рамково споразумение № СПОР 48/30.12.2016 г. е обявена в АОП по партидата на Централен орган за покупки към Министерство на финансите /МФ/  под  № 00210-2016-0009

Публикувана на 22.03.2017 г., 9,30 ч. Покана до naked celebrities изпълнителите по Рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили”, обособена позиция 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане”, а именно: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ - Монтана”.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОДОБРЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ДОКУМЕНТИ, celebrity porn ПУБЛИКУВАНИ НА 04.04.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ

ДОКУМЕНТИ, animated porn ПУБЛИКУВАНИ НА 10.04.2017 г.

Доклад от работата на комисията

Протокол № 1

Протокол № 2

Решение

ДОКУМЕНТИ, gay twinks ПУБЛИКУВАНИ НА 04.05.2017 г.

Договор за възлагане на обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Техническа спецификация

ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ НА 18.12.2018 г.

Допълнително споразумение към договор