Функции на отдел "Лабораторни изследвания"

Печат

Отдел naked celebrities „Лабораторни изследвания“:

1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) free porn за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) naked celebrities за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

в) по искане на физически и юридически лица;

2. участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;

3. nude celebrities участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

4. hamster mobile porn извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

5. gay cartoon porn изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

6. gay boy porn осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

7. hentai porn pics осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

8. bareback gay porn създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. celebrity porn участва в национални и международни изпитвания за пригодност.