• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Функции на отдел "Лабораторни изследвания"

Е-мейл Печат ПДФ

Отдел Teen Porn „Лабораторни изследвания“:

1. извършва лабораторни изпитвания и измервания:

а) best mobile porn за обективизиране на държавния здравен контрол;

б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

в) nude celebrities по искане на физически и юридически лица;

2. black gay участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания по т. 1;

3. celebrity porn участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;

4. gay boy porn извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;

5. naked celebrities изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

6. naked celebrities осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;

7. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

8. hentai tentacle porn създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

9. cartoon porn videos участва в национални и международни изпитвания за пригодност.