• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Достъп до обществена mobile porn sites информация

Е-мейл Печат ПДФ

         Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

        Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

        Данни за гишето, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

         Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

        Гишеза административно обслужване
        Адрес: гр. Монтана
        площад "Жеравица" №3
        Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

        Телефон: 096 / 391 711
        Работно време от 08:30 до 17:00 

 

ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ РЗИ – МОНТАНА

 

НАИМЕНОВАНИЕТО, АДРЕСА, АДРЕСА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ТЕЛЕФОНА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ГИШЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ - МОНТАНА, КОЕТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЗИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА РЗИ - МОНТАНА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - МОНТАНА, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЗКИ И ЧЛ. 21 ОТ ППЗЗКИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 41Ж И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА

  

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 1 – 3 ОТ ЗДОИ – СЪБРАНА ИЛИ СТАНАЛА ИЗВЕСТНА НА РЗИ - МОНТАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО: МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО;ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ЗНАЧИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ;ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

 

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ

 

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ ПО § 9 ОТ ЗЗКИ ДОКУМЕНТИ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ - МОНТАНА, ВКЛ. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И ДРУГИ АКТОВЕ НА РЗИ - МОНТАНА

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2018 Г.

 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. в РЗИ - Монтана

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2016 г. 

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2015 г.

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2014 г.

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2013 г.

.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2012 г.

.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2011 г.