• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Достъп до обществена информация

Е-мейл Печат ПДФ

   videos gays       Регионална здравна инспекция – Монтана (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона porn cartoon за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 

        Законът Blowjob урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
        Всеки mobile porn movies гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ. Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление. 

        Данни celebrity porn за гишето, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

         Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

        Гишеза административно обслужване
        Адрес: гр. Монтана
        площад naked celebrities "Жеравица" №3
        Електронна поща: Е-мейл hardcore gay sex адресът e защитен от спам ботове.

        Телефон: 096 3d hentai porn / 391 711
        Работно naked celebrities време от 08:30 celebrity sex videos до 17:00 

 

ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

  

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ РЗИ – МОНТАНА

 

НАИМЕНОВАНИЕТО, АДРЕСА, АДРЕСА НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА, ТЕЛЕФОНА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ГИШЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РЗИ - МОНТАНА, КОЕТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЗИ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА РЗИ - МОНТАНА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В РЗИ - МОНТАНА, ПОДЛЕЖАЩА НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО СЛУЖЕБНА ТАЙНА, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЗКИ И ЧЛ. 21 ОТ ППЗЗКИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ТАКСИТЕ ПО ЧЛ. 41Ж И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯТА

  

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

ПОДЛЕЖАЩАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 2, Т. 1 – 3 ОТ ЗДОИ – СЪБРАНА ИЛИ СТАНАЛА ИЗВЕСТНА НА РЗИ - МОНТАНА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И, КОГАТО ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО: МОЖЕ ДА ПРЕДОТВРАТИ ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НА ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО;ОПРОВЕРГАВА РАЗПРОСТРАНЕНА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ЗНАЧИМИ ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ;ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ БИ ПРЕДСТАВЛЯВАЛА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

 

ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ

 

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИТЕ ПО § 9 ОТ ЗЗКИ ДОКУМЕНТИ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ - МОНТАНА, ВКЛ. СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

 

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ПРОЦЕДУРИ И ДРУГИ АКТОВЕ НА РЗИ - МОНТАНА

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ЗА 2018 Г.

 

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г. в РЗИ - Монтана

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2016 г. 

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2015 г.

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2014 г.

 

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2013 г.

.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2012 г.

.

Годишен отчет за информацията, дадена от Регионална здравна инспекция - Монтана по Закона за достъп до обществената информация за 2011 г.