• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство naked celebrities на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил”

Е-мейл Печат ПДФ

РЗИ МОНТАНА обявява Процедура чрез публична покана по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП за „Доставка на 1 (един) брой санитарен автомобил

-        ПУБЛИЧНА ПОКАНА с ID 9035280

-        РЕШЕНИЕ № 3/28.10.2014 г.

-    ПРАВИЛА за провеждане на процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава Осем „а” от ЗОП, описание на предмета на поръчката и техническите условия за изпълнението и.

-        ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

-         ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-         ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

-         ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

-         Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

-         Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 47, ал. 5, т. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки

-         ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 До Всички участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на един брой санитарен автомобил":

Протокол от 10.11.2014 за отваряне на офертите за участие в процедура чрез публикуване на публична покана по реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 1/един/ брой санитарен автомобил”

Договор от 08.12.2014 г. за  обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 /един/ брой санитарен автомобил”

Информация за извършено плащане от 17.12.2014 г. за  обществена поръчка с предмет „Доставка на 1 /един/ брой санитарен автомобил”