• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Блокирано лекарство

Е-мейл Печат ПДФ

 НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, АПЕКИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

 Със Заповед № А/17-0265/28.04.2017г. на Изпълнителна агенция по лекарствата се блокират и изтеглят наличните количества от лекарствения продукт Човешки албумин (Albiomin)20% 50 ml и 100 ml - naked celebrities интравенозен инфузионен разтвор, с парт. №№ В234036, В234176, В234475, В234506, В234514, В234636, В234834, В235145, В235256, В235535, В235684, В235785, В238066, В236016, В236066, В236155, В236245, В236246, В236316, В236325, В236326, В236366, В236416, В236484, В236556, В236605, В236704, В236734 поради несъответствие с изискванията, отнасящи се към III степен на риска за здравето, съгласно “Класификация на степента на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти, несъответстващи на изискванията за качество”, посочена в Приложение към чл. 13, ал. 1 от Наредба № 9 от 23.04.2008г. на M3 (Обн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.) - „ лекарствен продукт, който е замърсен.

 

Производител  Biotest AG Германия -притежател на разрешението за употреба.

 Търговец на едро - „Антисел България“ ООД, гр. София