• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Е-мейл Печат ПДФ

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

 

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;

8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч.

За Porn Stars законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса