• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Е-мейл Печат ПДФ

На videos gays основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

 

1. celebrity sex videos Избор на мандатна комисия;

2. porn cartoon Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. hentai tentacle porn Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;

5. naked celebrities Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;

6. bareback gay porn Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;

7. Porn Stars Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;

8. celebrity porn Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч.

За mobile teen porn законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса