• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения

Е-мейл Печат ПДФ

ВАЖНО !!!

за ОПЛ без специалност „Обща медицина“

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения 

Преходни и заключителни разпоредби

Обнародван в ДВ бр. 42/28.05.2019г.

 

§ 5. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са придобили специалност „Обща медицина“, но са започнали обучение за придобиване на тази специалност, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон.

(2) След изтичането на 4-годишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите по ал. 1, които не са придобили специалност „Обща медицина“, се заличава.

§ 6. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 
4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на този закон.

(2) След изтичането на едногодишния срок по ал. 1 регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, се заличава.

§ 7. Разпоредбите gay anime на § 5 и 6 не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

§ 8. Законът влиза в сила от 4 юни 2019 г.