• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
logo_new_6

logo_da_1

,


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването


Регионална здравна инспекция – Монтана


Изследвайте се с Бързи тестове за диагностика на инфекция с ХИВ, защото това е важно не само за Вас, но и за общественото здраве

Е-мейл Печат ПДФ

От момента на заразяване с вируса на СПИН/синдром на придобитата имунна недостатъчност/ до клиничното проявяване на инфекцията, клинико-лабораторните изследвания показват разнообразни промени при изследването на кръвта, gay boy porn които имат важно диагностично и прогностично значение.

Разликата между инфекция с ХИВ и СПИН има и тя е, че като ХИВ-инфекция се означава периодът от момента на заразяване до смъртния изход при естествен ход на инфекцията. За разлика от това СПИН е последната фаза от хода на инфекцията.

 

Важно е да се подчертае, че диагнозата ХИВ-инфекция се поставя след откриване на специфични маркери, доказващи директно вирусни копия или антитела, синтезирани срещу вируса. Важен лабораторен термин е т. нар. „прозоречен период“ – или времето между заразяване с вируса и появата на биохимично измерими маркери на инфекцията (били те антитела, антигени или вирусна РНК). Като сероконверсия се означава моментът, от който в серум се откриват антитела срещу вируса.
         При съвременните тестове от 4-то поколение антитела могат да бъдат
най-ранно открити до 2 седмици след осъществяване на заразяване.В до 60-65% се откриват до 4 седмици след инфекцията, в 80% се позитивират след 6-та седмица, а в до 90% - след 8-ма седмица. След третия месец (след 12 седмици) антитела се откриват в 95-98% процента от случаите. В 3-4% от случаите сероконверсията може да се осъществи по-късно от трети месец след подозирания за заразяване контакт (в някои източници се посочва максимален период 6 месеца, но новите тестове позволяват значителното му снижаване).

Откриването на специфичен антиген – p24може да бъде установен4-5 дни преди появата на специфични антитела.Най-ранно се позитивира лабораторен маркер на ХИВ-РНК /рибонуклеинова киселина/, която се открива 6-7 дни по-рано от появата на р24-антигена. От изложените данни става ясно, че изследване на каквито и да било маркери в кръвта преди началото на втора седмица, след подозирания за заразяване контакт, е безпредметно.

Фазите на клинично изявената инфекцията са няколко.Първоначалносе проявяват симптоми, които наподобяват клинична картина на инфекциозна мононуклеоза, безсимптомна фаза с наличие на опортюнистични инфекции, генерализирано увеличаване на лимфните възли и последна терминална фаза – на СПИН. При интерпретиране на данните от лабораторните изследвания е от значение в коя фаза се намира всеки конкретен пациент. Специално внимание заслужават промените в диференциалната кръвна картина при т. нар първичен ранен клиничен комплекс – налице са клинични и лабораторни симптоми, които наподобяват тези при инфекциозна мононуклеоза. Открива се т. нар. плазматизация на моноядрени клетки споява на т. нар. вироцити. Тези промени имат бързопреходен характер и преминават в рамките на една до две седмици. Още в ранните етапи на инфекцията с ХИВ е налице повишена скорост на утаяване на еритроцитите(СУЕ). С важно практическо значение е, че често при пациенти, които се намират в безсимптомната фаза на инфекцията – СУЕ може да бъде силно повишено.

Още в ранните фази на инфекцията се наблюдават и промени в електролитите – и по-конкретно налице ехипонатриемия(понижено количество на натриевите йони в кръвта). Този лабораторен показател може да бъде определен като специфичен за ранната фаза.                                                                                                  

Лабораторният скринингов метод за ХИВ основно се провежда по метода ELISA. При двукратно получаване на положителни резултати от изследването се налага извършването на потвърдително изследване – отново на серум (плазма)Westernblot. Скрининговите тестове се характеризират с изключително висока специфичност – до 99,0-99,5%, което означава, че една от 200 отрицателни проби би показала фалшиво положителен резултат. 

В hentai porn videos РЗИ – Монтана се извършват изследвания за СПИН с безплатни Бързи тестове, като се заплащат само 1 лев за манипулацията /вземане на перифарна кръв/. Резултатът от теста е готов след 15-20 минути и веднага след това изследваното лице може да получи лично информация. 

При допълнителна въпроси позвънете на тел. 096-39-17-37 или посетете микробиологчната лаборатория в РЗИ – Монтана на адрес пл.“ Жеравица“ 3, етаж 5. 

Бъдете бдителни относно Вашето здраве и това на сексуалния Ви партньор, както и отговорни към здравето на бъдещите си наследници. 

Изследвайте се веднага и анонимно при нас с безплатни тестове, осигурени от Министерство на здравеопазването.