Информация за качествата на hentai tentacle porn питейната вода за община Бойчиновци.

Печат

При naked celebrities извършените лабораторни анализи от страна на РЗИ – Монтана и ВиК ООД гр. Монтана на питейната вода в населените места – гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Пали лула, с. Владимирово се установи, че са влошени качествата на питейната вода за горецитираните населени места по показател мътност съгласно изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови mobile porn tube цели.

 

Вероятната naked celebrities причината за отклонения от изискванията към качествата на питейната водата по показател мътност са снеготопенето Asian Porn и обилните дъждове.

Във cartoon porn тази връзка РЗИ – Монтана издаде предписание до кмета на община Бойчиновци да информира населението на гр. Бойчиновци, с. Пали лула, с. Охрид и с. Владимирово, че водата от централно водоснабдяване към момента е негодна за питейни цели и следва да се използва само за битови цели. За питейни цели да се използва само бутилирана вода, предлагана в търговската   мрежа.