Обявление mobile teen porn за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител - МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Надзор на заразните болести”

Печат

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА hentai tentacle porn ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със videos porno gay седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед Hardcore Porn № РД–1508–11/27.03.2019 г. naked celebrities на директора на РЗИ - Монтана,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА 

Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”