Обявление за naked celebrities провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

Печат

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА naked celebrities ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със gay movies седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед gay movie № РД–15081/10.01.2019 г на naked celebrities директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРСЗА ДЛЪЖНОСТТА: Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести”