Обявление за провеждане на конкурс за Bbw Porn назначаване на държавен служител

Печат

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА gay group sex ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА

Със porn cartoon седалище и адрес: град Монтана, пл. „Жеравица” № 3, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед hentai porn pics № РД–15–08–7/19.02.2019 г на celebrity porn директора на РЗИ - Монтана,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  НА РЗИ – МОНТАНА